Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane jest spółka ESTIME sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni przy ul. Żwirki i Wigury 23/1 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda pod nr KRS 0000424033 nr NIP 7891750923

Dane kontaktowe w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych

ESTIME sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni przy ul. Żwirki i Wigury 23/1
e-mail:
adres strony internetowej: www.estime.poznan.pl
telefon kontaktowy: +48667889595

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe pacjentów podawane są dobrowolnie i przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w szczególności do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych.

Zwracamy jednak uwagę, iż niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Niezbędne jest również podanie w/w danych do celów rachunkowych, podatkowych i windykacyjnych. Podanie numer telefonu, czy adresu e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie pozwoli na potwierdzenie wizyty czy też jej odwołanie poprzez np. SMS, MMS, połączenie przychodzące.

W przypadku uzyskania zgody, dane przetwarzane mogą być również w celach marketingowych.

W przypadku udostępnienia adresu e-mail – komunikacja może odbywać się za pośrednictwem skrzynki poczty elektronicznej.

Podstawa prawna

Obowiązki i uprawnienia dotyczące ochrony danych osobowych wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne;

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Okres przechowywania danych osobowych

Dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi jest przechowywana przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

Wszelkie dane przetwarzane ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane w celach marketingowych, na które uzyskaliśmy zgodę, przetwarzamy od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.

Podmioty, którym przekazywane są dane osobowe

Dane osobowe pozyskiwane w ramach świadczenia usług przekazywane są:

a) innym podmiotom leczniczym, współpracującym z ESTIME sp. z o.o. w celu zapewnienia realizacji świadczeń zdrowotnych b)dostawcom usług zaopatrujących ESTIME sp. z o.o. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym), c)dostawcom usług współpracujących z ESTIME sp. z o.o. w zakresie usług marketingowych, księgowych, kadrowych, finansowych, firm realizujących wysyłkę sms oraz e-mail,

d)dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających ESTIME sp. z o.o. w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

e)osobom upoważnionym przez pacjenta.

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem

Informujemy także, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.